skip to Main Content

Algemeen

Dinsdagavond 21 april heeft premier Rutte aangekondigd dat de scholen, kinderopvang en peuterspeelscholen en -zalen vanaf 11 mei weer open gaan. De groepen tot 4 jaar mogen weer helemaal open. De basisscholen mogen nog niet met volle klassen werken, maar zullen de kinderen op verschillende dagen gaan ontvangen en dit geldt ook voor de BSO. Wij zijn heel blij dat we de kinderen vanaf 11 mei weer op onze locaties mogen ontvangen!

Kan ik gebruik maken van de noodopvang?
Wij bieden noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. Klik hier voor de lijst. Voor meer informatie over de noodopvang:
op werkdagen: https://www.kinderopvanghoorn.nl/noodopvang-vanaf-11-mei/
noodopvang 24/7: https://www.kinderopvanghoorn.nl/nieuws/noodopvang-24-7/
Hoe zit het met de kosten tijdens de sluitingsperiode?
Vanaf 16 maart geldt de compensatieregeling. Dit betekent dat de eigen bijdrage over deze periode vergoedt zal worden. De einddatum is momenteel nog niet bekend.
Deze regeling geldt ook voor ouders die momenteel geen gebruik kunnen of willen maken van de opvang. Wij vragen u daarom om uw factuur te betalen en alleen op te zeggen als u de opvang na deze periode echt niet meer nodig heeft. In dat geval zullen wij uw contract pas beëindigen na de periode dat de maatregelen van kracht zijn.
Waarom moet ik eerst betalen en krijg ik daarna pas het geld terug?
U behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan u meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.
Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.
U hoeft in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of de kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage compenseren?
De eigen bijdrage van de ouder is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag.
Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug. Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.
Hoe zit het met de compensatieregeling als er geen recht is op toeslagen?
Volgens de overheid hebben alle ouders recht op compensatie van het volledige bedrag aan de kosten voor kinderopvang.
Hoe de mensen zonder toeslag gecompenseerd gaan worden ligt nog bij de uitwerkingsgroep van de regeling. Deze uitwerking is nog niet duidelijk. Hierover worden kinderopvangorganisaties en ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft een meldpunt geopend voor ouders die tot op heden nog geen vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en expats.
Toelichting BOinK
We willen in kaart te brengen om hoeveel ouders het gaat, om welk totaalbedrag het gaat en wat de specifieke situatie van deze ouders is. Dat is ook in het belang van ouders zelf want het ministerie van SZW zal ook in het geval van deze groep niet méér willen vergoeden dan de maximale uurprijs van de Belastingdienst. Wij verzoeken ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen daarom om deze korte vragenlijst z.s.m. maar in ieder geval voor 15 mei in te vullen.
Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, bijvoorbeeld omdat ik zzp’er ben en er momenteel geen inkomsten zijn of dat ik werkloos word?
Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.
Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.
Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?

De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft het opzegtermijn van een maand van kracht.
In de gehele sluitingsperiode van 16 maart t/m 11 mei zal de volledige bijdrage voor de opvang worden vergoed en teruggestort.

Worden de facturen voor de maanden april en mei geïncasseerd en wanneer?
De incasso’s van de facturen voor de maanden april en mei vinden plaats op de datum dat de incasso altijd plaats vindt.
U behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan u meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat. 
Hoe zit het met de tegoeden die in de sluitingsperiode verlopen?
Er is besloten om de geldigheid van de afwezigheidstegoeden, die zijn ontstaan in de periode van 1 januari tot en met 15 maart 2020, te verlengen met exact de periode van sluiting. Het verlengen van de geldigheid zal pas gedaan worden als duidelijk is hoe lang de maatregelen nog duren. 
Hoe zit het met mijn flexibel tegoed en opa&oma tegoed tijdens de sluitingsperiode?
U heeft voor uw kind bij SKH of SKiK een contract voor flexibele opvang of een opa&oma contract. Jaarlijks wordt in januari een tegoed toegekend voor het gehele jaar waarmee de opvang via het ouderportaal kan worden aangevraagd.
Het flexibele tegoed hoeft in deze periode niet ingezet te worden en zal daarom naar rato voor deze periode worden afgeboekt. De tegoeden afboeken zal pas gedaan worden als duidelijk is hoe lang de maatregelen nog duren. 
Mijn zoon/dochter is in de sluitingsperiode 4 jaar geworden en zou starten op de BSO, is het handig om de KDV verlengen tot de eerste startdag van school?
U kunt ervoor kiezen om uw KDV plaats te verlengen tot en met 10 mei en de BSO plaats te laten ingaan op 11 mei. Dit geeft u dan ook door aan de Belastingdienst. Op deze manier helpt u de kinderopvangorganisatie doordat wij meer uren in rekening kunnen brengen, voor u wordt dit achteraf gecompenseerd. 
Mijn kind wordt 4, maar mag nog niet starten op school
Maatregelen op de locaties
De komende weken worden gebruikt om de protocollen met betrekking tot extra veiligheid en hygiëne uit te werken. Hier wordt u voor 11 mei verder over geïnformeerd. We kunnen met trots terugkijken op een moeilijke periode. Maar ook in de komende periode zullen kinderen, medewerkers en ouders nauw met elkaar moeten samenwerken om de opvang op veilige wijze vorm te geven.
Heeft u een flexibel contract?
Vraag dan via het ouderportaal de gewenste dagen aan zoals u gewend bent. Graag vooralsnog alleen opvang aanvragen tot 29 mei aangezien we nog niet weten op welke manier we in juni gaan werken. Het uitgangspunt op de BSO is: als uw kind geen school heeft, kan het ook niet naar de BSO komen.
Maakt u geen gebruik van de BSO of dagopvang in de periode van 11 – 29 mei?
Meld uw kind af voor de betreffende dagen via het ouderportaal/app. Omdat de compensatieregeling nog doorloopt, zult u geen afwezigheidstegoeden ontvangen.
Peuterspeelschool / -zaal
Ruilen van dagen is niet mogelijk. In Koggenland worden er mogelijk (kleine) locaties tijdelijk samengevoegd. De betreffende ouders worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.
Mijn jongste kind zit op het KDV en mijn oudste op de BSO en gaat andere dagen naar school/opvang dan mijn jongste. Kan mijn jongste ook andere dagen naar de dagopvang zodat deze bij elkaar aansluiten?
KDV kinderen komen op hun contract dag naar het kinderdagverblijf of vragen een ruildag aan omdat oudere broertjes/ zusjes die naar school gaan op een andere dag naar de opvang gaan. Het ruilen en aanvragen van dagen gebeurd via ons ouderportaal Konnect. De medewerkers van de groep kijken of er plek is. Als dit het geval is wordt de aanvraag goedgekeurd en kan u jongste kind ook op andere dagen komen.
Ik heb noodopvang nodig, kan mijn kind ten aller tijden geplaatst worden op de gewenste SKH locatie?
Dit wordt per aanvraag bekeken, kinderen die een contract hebben bij SKH hebben voorrang.

Buitenschoolse opvang (BSO) - 4-12 jaar

Vanaf 11 mei gaan alle BSO locaties (m.u.v. de thema BSO’s) weer open volgens reguliere tijden. Wij volgen daarbij wel het ritme van school. Dit betekent dat op de dag dat uw kind niet naar school gaat, uw kind niet naar de BSO kan, tenzij u een cruciaal beroep heeft. Wel kunt u deze dag ruilen met een andere schooldag (dus dat uw kind naar school gaat). Indien u geen gebruik maakt van de BSO, vragen wij u via het ouderportaal/app af te melden. Helaas kunnen in deze periode de afwezigheidstegoeden niet toegekend worden of gebruikt worden voor het aanvragen van extra opvangdagen. Wij verzoeken u om uw BSO-contract voorlopig nog niet aan te passen aan dit nieuwe ritme, omdat dit ritme wellicht spoedig weer aangepast zal worden. Pas alleen uw BSO-contract aan als u een structurele wijziging wilt, die ook geldt voor de periode nadat alle maatregelen voorbij zijn.

Gaat uw kind op andere dagen naar school dan uw vaste opvangdagen op de BSO?
Vraag dan via het ouderportaal ruildagen aan. De locatie zal deze ruildagen goedkeuren omdat we immers opvang moeten bieden op de dagen dat de kinderen naar school gaan. Het uitgangspunt is: als uw kind geen school heeft, kan het ook niet naar de BSO komen.
Sluiten de schooltijden van uw kind (nog) niet aan bij de BSO tijden?
Wij zijn geopend op onze reguliere tijden. VSO van 7.00 uur tot begin schooltijd en NSO van einde (reguliere) schooltijd tot 18.30 uur. Op sommige scholen zijn er afwijkende tijden. In overleg met deze scholen hebben we een regeling getroffen. Mocht dit voor u het geval zijn, heeft u daar inmiddels bericht over ontvangen van school en/of de locatie van uw kind. Heeft u een cruciaal beroep? Dan kunt u noodopvang aanvragen.
Heeft u meer BSO dagen nodig dan u volgens contract heeft?
Voor de extra dag(en) kunt u noodopvang aanvragen indien een van de ouders een cruciaal beroep heeft en u de opvang niet op andere wijze kunt regelen. Ouders die geen cruciaal beroep hebben, moeten in dat geval een structurele uitbreiding van het contract aanvragen via klant@kinderopvangwestfriesland.nl, met een minimale duur van 1 maand.
Is er plek op de BSO op de dagen dat mijn kind normaal gesproken niet komt?
Doordat de BSO door iedereen op verschillende dagen wordt aangevraagd (kinderen gaan op verschillende dagen naar school) kan het zijn dat meer kinderen in aanmerking komen voor de opvang dan wettelijk is toegestaan. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij de kinderen met een contract op die dag voorrang geven. Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle kinderen die die dag naar school gaan, op te vangen. Daaropvolgend hebben kinderen met een contract voor een andere dag weer voorrang op de opvang voor kinderen die in de noodopvang zitten met ouders in cruciale beroepen.
Wat gebeurt er met de Thema BSO?
Vanwege de huidige situatie hebben wij besloten om de Thema BSO’s voorlopig gesloten te houden. Zolang de Corona maatregelen van kracht zijn, willen wij de hoeveelheid vervoer beperken en daarnaast zijn de muziekschool en de Molshoop gesloten. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Uw kind kan (net zoals in de vakanties) terecht op de vaste locatie, welke gekoppeld is aan school. Wij verzoeken u om het volgende aan ons door te geven in het ouderportaal vanaf 11 mei:
– U ruilt de BSO dagen van uw kind naar de schooldagen, als u gebruik wilt maken van de BSO op deze dagen
– U zegt de dagen af waar u geen gebruik kunt of wilt maken
– Wij zorgen vervolgens voor verplaatsing van uw kind naar de aan de school gekoppelde locatie
Heeft u een TSO contract en is er na 11 mei geen sprake meer van TSO?
Dan zullen wij uw TSO contract beëindigen per 1 mei. U ontvangt hierover bericht.

Kinderdagverblijf (KDV) - 0-4 jaar

Vanaf 11 mei zullen de locaties van de kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) weer volledig starten volgens reguliere tijden. Ruilen van dagen is alleen mogelijk als de bezetting op de groep dit toelaat.

Heeft u meer KDV dagen nodig dan u volgens contract heeft?
Als dit incidenteel is, kunt u via het ouderportaal een extra dag aanvragen op basis van een afwezigheidstegoed. In dat geval zijn de reguliere ruilregels van toepassing. Voor structurele uitbreiding van dagen, vraagt u een mutatie van uw contract aan via klant@kinderopvangwestfriesland.nl, met een minimaal duur van 1 maand.
Wilt u de opvangdagen van uw baby of peuter laten aansluiten bij de schooldagen van uw oudere kind?
Vraag ruildagen aan via het ouderportaal. Indien er plaats is op de groep, zal de locatie deze goedkeuren.
Back To Top