skip to Main Content

Algemene informatie m.b.t. Coronavirus

Hieronder vindt je actuele informatie met betrekking tot het Coronavirus en onze organisatie. 

Meer informatie over de noodopvang

Wij volgen adviezen van de overheid, GGD Hollands Noorden en RIVM. Alle scholen en kinderopvang locaties zijn gesloten tot 11 mei 2020. Wij bieden noodopvang aan voor ouders met cruciale beroepen. Klik hier voor de lijst met cruciale beroepen

Klik hier voor meer informatie over de noodopvang op werkdagen.
Of klik hier voor meer informatie over de noodopvang 24/7.

Informatieloket: 

Voor vragen kunt u ook terecht bij het informatieloket van Stichting Penta, Talent en SKH/SKiK via het nummer 0229-285858.

Wat moet je doen om besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van een infectieziekte te voorkomen zijn simpel en gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Handel verstandig zoals je ook bij een gewone griep zou doen.   

  • Regelmatig handen wassen;   
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog;   
  • Papieren zakdoekjes (eenmalig) gebruiken;   
  • Geen handen schudden;  
  • Let er ook goed op dat kinderen na toiletgebruik hun handen goed wassen en ze met papieren doekjes kunnen afdrogen. 

Over welke periode hebben we het als we het over ‘de sluiting van de kinderopvang’ hebben?

Het gaat hier om de periode van 16 maart 2020 tot en met 11 mei 2020.
Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar naar de kinderdagopvang, peuterspeelzalen of peuterspeelscholen. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.

Voor wie is de compensatieregeling bedoeld?
Voor álle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van (extra) noodopvang zijn geen kosten verbonden

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage compenseren?

De eigen bijdrage van de ouder is het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag.

Ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug. Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Waarom moet ik eerst betalen en krijg ik daarna pas het geld terug?

U behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan u meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat.

Daarnaast is het van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Tenslotte moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt.

U hoeft in principe geen wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst of de kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.

Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?

Vanuit de overheid zijn de betalingen gebaseerd op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt. Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van SKH/SKiK.

Ik betaal altijd mijn hele factuur aan de kinderopvang. Hoe wordt dan de eigen bijdrage gecompenseerd?

Op dit moment wordt de verdere uitvoering van de compensatieregeling uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Hoe zit het met de compensatieregeling als er geen recht is op toeslagen?

Volgens de overheid hebben alle ouders recht op compensatie van het volledige bedrag aan de kosten voor kinderopvang.

Hoe de mensen zonder toeslag gecompenseerd gaan worden ligt nog bij de uitwerkingsgroep van de regeling. Deze uitwerking is nog niet duidelijk. Hierover worden kinderopvangorganisaties en ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft een meldpunt geopend voor ouders die tot op heden nog geen vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en expats.

Toelichting BOinK
We willen in kaart te brengen om hoeveel ouders het gaat, om welk totaalbedrag het gaat en wat de specifieke situatie van deze ouders is. Dat is ook in het belang van ouders zelf want het ministerie van SZW zal ook in het geval van deze groep niet méér willen vergoeden dan de maximale uurprijs van de Belastingdienst. Wij verzoeken ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen daarom om deze korte vragenlijst z.s.m. maar in ieder geval voor 15 mei in te vullen.

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door de Coronacrisis, bijvoorbeeld omdat ik zzp’er ben en er momenteel geen inkomsten zijn of dat ik werkloos word?

Wanneer uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zal dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Indien u werkloos wordt, hoeft u dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Kan het contract met terugwerkende kracht worden opgezegd?

De opvang kan niet met terugwerkende kracht opgezegd worden. Voor opzeggingen blijft het opzegtermijn van een maand van kracht.

In de gehele sluitingsperiode van 16 maart t/m 11 mei zal de volledige bijdrage voor de opvang worden vergoed en teruggestort.

Worden de facturen voor de maanden april en mei geïncasseerd en wanneer?

De incasso’s van de facturen voor de maanden april en mei vinden plaats op de datum dat de incasso altijd plaats vindt.

U behoudt alleen het recht op kinderopvangtoeslag als de factuur wordt betaald en de teruggave van de eigen bijdrage is gekoppeld aan het recht op kinderopvangtoeslag. Ook blijft de plek behouden als de ouder de factuur als gebruikelijk betaalt en kan u meteen weer gebruik maken van de kinderopvang als die weer regulier opengaat. 

Hoe zit het met de tegoeden die in de sluitingsperiode verlopen?

Er is besloten om de geldigheid van de afwezigheidstegoeden, die zijn ontstaan in de periode van 1 januari tot en met 15 maart 2020, te verlengen met exact de periode van sluiting. Het verlengen van de geldigheid zal pas gedaan worden als duidelijk is hoe lang de maatregelen nog duren. 

Hoe zit het met mijn flexibel tegoed en opa&oma tegoed tijdens de sluitingsperiode?

U heeft voor uw kind bij SKH of SKiK een contract voor flexibele opvang of een opa&oma contract. Jaarlijks wordt in januari een tegoed toegekend voor het gehele jaar waarmee de opvang via het ouderportaal kan worden aangevraagd. 

Het flexibele tegoed hoeft in deze periode niet ingezet te worden en zal daarom naar rato voor deze periode worden afgeboekt. De tegoeden afboeken zal pas gedaan worden als duidelijk is hoe lang de maatregelen nog duren. 

Mijn zoon/dochter is in de sluitingsperiode 4 jaar geworden en zou starten op de BSO, is het handig om de KDV verlengen tot de eerste startdag van school?

U kunt ervoor kiezen om uw KDV plaats te verlengen tot en met 10 mei en de BSO plaats te laten ingaan op 11 mei. Dit geeft u dan ook door aan de Belastingdienst. Op deze manier helpt u de kinderopvangorganisatie doordat wij meer uren in rekening kunnen brengen, voor u wordt dit achteraf gecompenseerd. 

Back To Top