Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Uw eerste aanspreekpunt waar het de opvang van uw kind betreft voor klachten over de opvang zijn de pedagogisch medewerkers. Voor vragen, maar ook voor opmerkingen of klachten, kunt u zich tot de pedagogisch medewerkers wensen. Zij staan het dichtst bij uw kind en kunnen u in de meeste gevallen helpen.

SKiK neemt klachten altijd heel serieus en probeert deze naar tevredenheid af te handelen. In het kader van de Wet kinderopvang hebben we dan ook een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Leidt het bespreken van uw klacht met de direct betrokkene niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de leidinggevende of de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend via ons klachtenformulier.

Externe klachtencommissie

Vanaf 1 januari 2016 kunt terecht voor informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Als de ouders/verzorgers en SKiK er onderling niet uitkomen, kan (vanaf 1 januari 2016) een geschil worden vorgelegd aan de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl. Bij het Klachtloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommisie, zal dan eerst geprobeerd worden om het geschil op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling en mediation.

Ook kunnen ouders in de volgende siutuaties een geschil indienen bij de geschillencommissie:

  • Als SKiK niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • Als ouders en SKiK niet binnen 6 weken het eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.
  • Wanneer van ouders in redelijkheid niet kan worden verlangd om een klacht in te dienen bij SKiK.

Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier https://www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-reglement.pdf.


Stichting Kinderopvang Koggenland | Service Bureau | Maelsonstraat 28, 4e verdieping | 1624 NP | HOORN | 0229-248770 | info@skikkoggenland.nl | Privacyreglement